Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
El present avís i informació legals (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del lloc d'Internet "www.kvaragon.com" (en endavant, el "Lloc") que Electrificacions KV Aragó SL. (En endavant, "KV ARAGÓ"), amb domicili social a Batalla de Lepant, 55, local 4, 50002 Zaragoza, Espanya, amb CIF número B-50841972 posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Lloc atribueix la condició d'usuari del lloc (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per KV ARAGÓ al moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Lloc. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Així mateix, la utilització del lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per KV ARAGÓ que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

2. OBJECTE

A través del Lloc, KV ARAGÓ facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per KV Aragó o per tercers.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Lloc

La prestació dels Serveis, per part de KV ARAGÓ, té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per KV Aragó o per tercers a través del lloc estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents condicions particulars.

3.2. Registre d'Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, KV ARAGÓ condiciona la utilització d'alguns dels Serveis a la d'omplir el registre d'Usuari. Així mateix, KV ARAGÓ posa a disposició dels Usuaris alguns Serveis la utilització cal omplir registres addicionals. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.

3.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada KV ARAGÓ permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a KV Aragó oa tercers per la informació que faciliti.

3.4. Menors d'edat

Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors a càrrec dels quals es troben. Com Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són de especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

3.5. Obligació de fer un ús correcte del lloc i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il • lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de KV ARAGÓ, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts

De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el Lloc, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones , tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:

(A) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

(B) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de KV ARAGON o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Lloc, dels Serveis i / o dels Continguts.

3.7. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines web del lloc i als Serveis

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Lloc (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

(A) L'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del lloc, però no podrà reproduir de cap manera.

(B) No es crearà un frame sobre les pàgines web del lloc;

(C) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre KV ARAGÓ, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del lloc i els Serveis subministrats;

(D) No es declararà ni es donarà a entendre que KV Aragó ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;

(I) Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a KV ARAGÓ ;

(F) La pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il.lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre KV Aragó i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de KV ARAGON dels seus continguts o serveis.

4. NO LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc són propietat de KV ARAGON o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Lloc i / o als Serveis atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel lectual de KV ARAGON o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà del que estrictament necessari per al correcte ús del lloc i dels Serveis.

Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
KV Aragón - C\ Batalla de Lepanto 55, Local 4 - 50002 Zaragoza - Telf/Fax: 976 48 61 45